BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ВКС с тълкувателно дело за конфискацията по искане на Цацаров, Стоилов и Гешев

Ново тълкувателно дело, свързано с противоречива практика по последните два конфискационни закона, образува Върховният касационен съд (ВКС).

За различните виждания на съдии от самия ВКС, както и на състави на окръжните съдилища, са сигнализирали председателят на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество Сотир Цацаров, министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов и главният прокурор Иван Гешев.

Първият въпрос, по който ще се произнесе Общото събрание на Гражданската колегия на ВКС, е: „Представляват ли „имущество“ по смисъла на § 1, т. 4 от ДР на ЗПКОНПИ и участват ли при определяне размера на несъответствието, съобразно нормата на § 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ, получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период?“.

§1, т. 4 от закона дава следното определение: „Имущество“ е всякакъв вид собственост, материална или нематериална, движима или недвижима, ограничени вещни права, както и юридически документи, доказващи правото на собственост или други права върху него. А т. 3 дефинира какво е „значително несъответствие“ – „онзи размер на несъответствието между имуществото и нетния доход, който надвишава 150 000 лв. за целия проверяван период“.

Цацаров, Стоилов и Гешев са установили, че в практиката има различни становища какво се включва в понятието „имущество“ по ЗПКОНПИ.

Според част от съдиите под „имущество“ се има предвид стойността на всички активи, придобити през целия проверяван период, а не „незаконно придобито имущество“ или „незаконно придобито налично имущество“.

Други обаче застъпват виждането, че незаконно придобито може да е само имуществото, влязло в патримониума на проверявания през изследвания период, което е налично в края на този период.

Освен това има разминавания сред съдиите и какво има предвид законът под имущество, когато определя наличието на значително несъответствие в §1, т. 3.

„Основната предпоставка за отнемането е установяването дали между притежаваното от проверяваното лице имущество в началото и в края на проверявания период е налице разлика и в каква посока е тя. Отнемането може да бъде извършено, в случай че имуществото в края на проверявания период се е увеличило в сравнение с това в началото на периода и това увеличение надхвърля посочения в § 1, т. 7 от ДР на ЗОПДНПИ (отм.), съответно в 1, т. 3 от ДР на ЗПКОНПИ размер“, гласи едното становище, изразявано от ВКС.

Според другото обаче е релевантно имуществото, придобито през целия проверяван период дори когато не е налично, защото подлежи на отнемане паричната му равностойност, поради което следва да участва при изчисляването на „значителното несъответствие „.

Т.е. според едни съдии „значителното несъответствие“ е налице, когато разликата между стойността на наличното имущество в края на периода и това в началото му надхвърля 150 000 лв., а според други при определяне на „значителното несъответствие“ се взема предвид цялото придобито през проверявания период имущество, а не само наличното в края му.

Вторият въпрос, по който ще се произнесе Гражданската колегия на ВКС, гласи: „Следва ли ответникът да бъде осъден да заплати в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество?“.

Тук разминаването отново е в това дали се отнема имущество, което само е преминало през патримониума на проверявания или единствено това, което е налично. Като част от съдебните състави отново твърдят, че е без значение какво си придобивал и отчуждавал, а е важно какво е останало накрая. А според други имуществото придобивано през целия период е относимо, тъй като се отнема паричната му равностойност.

Противоречията в практиката са по действащия Закон за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, както и по предходния Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Дефинициите за имуществото и значително несъответствие в тях са аналогични и тълкуванието на ВКС ще се отнася и до двата закона.

И.ф. председателката на ВКС Дария Проданова е определила проектът на тълкувателното решение да бъде изготвен от върховните съдии Гълъбина Генчева, Маргарита Георгиева и Майя Русева (докладчик).

Източник: blagoevgrad-news.com

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!